Dr. Ashley Ki, DDS

Family Health Network Dental Office
(607) 344-0052

Dental School: Northwestern University Dental School, 1999
Residency: St. Barnabas Hospital, Bronx, NY (1999-2000)

Family Dentistry